ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร์

รหัสข้อสอบ : SOMB603788วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น : ม.6    จำนวน : 20 ข้อ

ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4

1)ฟิลิปปินส์แตกต่างจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด

ก.ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

ข.มีปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย

ค.มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุด

ง.มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย

2)คณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อก (SLORC) เกี่ยวข้องกับประเทศใด

ก.พม่า

ข.ลาว

ค.เวียดนาม

ง.กัมพูชา

3)ผลสำคัญที่สุดจากชัยชนะของญี่ปุ่นต่อรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือข้อใด

ก.รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ำลงในสายตาของมหาอำนาจ

ข.ทำให้ญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้าไปในเกาหลีและจีน

ค.เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวเอเชีย

ง.ญี่ปุ่นกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย

4)ข้อใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของสมัยกลางที่มีผลต่อโลกตะวันตกในระยะยาว

ก.การสำรวจทางทะเล

ข.การปฏิวัติทางการค้า

ค.การเกิดมหาวิทยาลัย

ง.การเกิดความคิดภูมิธรรม

5)ผลงานศิลปะของลิโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิลแอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด

ก.กลศาสตร์

ข.คณิตศาสตร์

ค.ดาราศาสตร์

ง.กายวิภาคศาสตร์

6)การกำหนดให้วันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันชาติฝรั่งเศส เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ใด

ก.การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ของชนชั้นขุนนาง

ข.การที่ชาวปารีสบุกทำลายสถานจองจำนักโทษการเมือง

ค.การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากว่างเว้นมากว่าร้อยปี

ง.การที่นักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและล้มเลิกระบอบกษัตริย์

7)การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอน้ำและถ่านหินมาเป็นพลังงานชนิดใด

ก.พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน

ข.พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และน้ำมัน

ค.พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานลม

ง.พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม

8)ไทยส่งทหารไปร่วมรักษาความสงบในดินแดนติมอร์ตะวันออกด้วยเหตุผลใด

ก.เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซีย

ข.เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน

ค.เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก

ง.เป็นการร่วมมือกับกองกำลังขององค์การสหประชาชาติ

9)การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานด้านใดมากที่สุด

ก.สังคม-การเมือง

ข.สังคม-เศรษฐกิจ

ค.เศรษฐกิจ-การเมือง

ง.การศึกษา-วัฒนธรรม

10)การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาในข้อใดน้อยที่สุด

ก.การตกต่ำของราคาผลผลิตการเกษตร

ข.การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า

ค.การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

ง.การทรุดตัวของแผ่นดิน

11)ข้อใดไม่ใช่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร

ก.การจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายใน

ข.การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

ค.การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็ก

ง.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานภายใน

12)กระบวนการในการผลิตเทคโนโลยีมีลำดับขั้นตอนอย่างไร

ก.การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การวิจัย

ข.การออกแบบ การวิจัย การพัฒนา การผลิต

ค.การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การผลิต

ง.การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต

13)การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด

ก.การสร้างดุลแห่งอำนาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ

ข.การมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน

ค.การตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันของโลก

ง.การมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน

14)ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจใด

ก.พานิชยนิยม

ข.ทุนนิยม

ค.สังคมนิยม

ง.รัฐสวัสดิการ

15)เหตุใดรัฐบาลตาลีบันของอัฟกานิสถานจึงสั่งทำลายพระพุทธรูป

ก.เพื่อต่อต้านพระพุทธศาสนา

ข.เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนาอิสลาม

ค.เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านรูปเคารพ

ง.เพื่อกระตุ้นลัทธิชาตินิยม

16)การพัฒนากำลังคนในช่วงอายุใดที่รัฐต้องรับภาระอย่างมาก

ก.0-5 ปี

ข.6-17 ปี

ค.18-22 ปี

ง.23-60 ปี

17)การที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่างๆ แต่ยกเว้นข้อใด

ก.การขาดแคลนอาหารบริโภค

ข.ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ค.ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ

ง.ความขัดแย้งทางศาสนาในภูมิภาคต่างๆ

18)ปัญหาสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้นมา

ก.การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง

ข.การลงทุนจากต่างชาติ

ค.การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท

ง.การยกเว้นภาษีสินค้าเพื่อการส่งออก

19)ข้อใดมีส่วนน้อยที่สุดในการก่อให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่างๆ

ก.การมีรูปแบบทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน

ข.การมีสภาพทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน

ค.การมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกัน

ง.การมีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน

20)ข้อใดไม่ใช้หน้าที่หลักขององค์การการค้าโลก

ก.แก้ไขข้อพิพาททางการค้า เป็นเวทีเจรจาต่อรองในปัญหาการค้าระหว่างกัน

ข.ป้องกันการกีดกันทางการค้า แสวงหาความร่วมมือและพัฒนาการค้าของโลก

ค.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทุกชาติไม่ให้เอาเปรียบทางการค้า

ง.ส่งเสริมการค้าเสรีและรักษาความเป็นธรรมในระบบการค้าของโลก

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ดำเนินการโดย ครูธิติกาญจน์   อธิพัฒน์เตชิน  DSCF1317

 

 

Advertisements

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?