ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 4

ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่4

รหัสข้อสอบ : SCMB608224   วิชา : วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น : ม.6  จำนวน : 25 ข้อ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1)แท่งวัตถุมวล M ยาว L ที่ปลายถูกผูกด้วยเชือกและห้อยกับผนังหยาบวางตัวดังรูป อยากทราบว่าแรงเสียดทานที่ผนังมีค่าอย่างน้อยเท่าใดจึงสามารถทรงตัวได้ดังรูป

ก.0.43 Mg

ข.0.58 Mg

ค.0.25 Mg

ง.0.43 Mg

2)รถแข่งมวล 1000 กิโลกรัม กำลังวิ่งลงสะพานโค้งเว้าที่ความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตรงจุดต่ำสุดของสะพานซึ่งมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 100 เมตร จงหาแรงที่ถนนกระทำต่อรถ

ก.13800 N

ข.9800 N

ค.5800 N

ง.4000 N

3)บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอี้โยกมีกำไร 50 บาท/ตัว และผลิตเก้าอี้นั่งธรรมดามีกำไร 30 บาท/ตัว ถ้าบริษัทผลิตเก้าอี้โยกx ตัว/วัน และเก้าอี้นั่งธรรมดา y ตัว/วัน แล้วจะมีเงื่อนไขการผลิตดังนี้ 6x + 3y ≤ 900 และ 3x + 4y ≤ 600 แล้ว ค่าจำนวนการผลิตเก้าอี้ของ x และ y ที่ทำให้บริษัทมีกำไรมากที่สุดสอดคล้องกับสมการข้อใด

ก.X + Y = 180

ข.X + Y = 200

ค.X + Y = 220

ง.X + Y = 240

4)ชาวประมงต่อเรือท้องแบนเป็นรูปกล่องไม้ ขนาดเท่ากับ 1 เมตร ยาวเท่ากับ 4 เมตร และสูงเท่ากับ 0.5 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ใช้สำหรับบรรทุกคน ถามว่าเรือท้องแบนนี้บรรจุคนได้สูงสุดกี่คน กำหนดให้ น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และน้ำหนักคนสูงสุดที่จะบรรทุกได้อยู่ที่ 80 กิโลกรัมต่อคน

ก.23 คน

ข.24 คน

ค.25 คน

ง.26 คน

5)จากรูป แสดงถังน้ำใบหนึ่งใส่น้ำมีความสูงจากก้นถัง h =1 m มีระยะ a ในรูป เป็น 20 cm เมื่อเปิดก๊อกน้ำพบว่า น้ำพุ่งออกด้วยความเร็วขณะเปิดเท่าใด

ก.3 m/s

ข.4 m/s

ค.5 m/s

ง.6 m/s

6)ค่า log ของผลบวกของคำตอบของสมการต่อไปนี้มีค่าเท่าใด

ก.0.3010

ข.0.4771

ค.0.6990

ง.1

7)ถ้าเราหุงข้าวบนยอดเขาจะปรากฏว่า

ก.ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น

ข.ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง

ค.ข้าวจะสุกช้าลงกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น

ง.ข้าวจะสุกช้ากว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง

8)ให้ f(x)= x^2 – 9 พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = f(x) จาก x = 0 ถึง x = 1 เท่ากับ เท่าใด

ก.26/3 ตารางหน่วย

ข.28/3 ตารางหน่วย

ค.10 ตารางหน่วย

ง.32/3 ตารางหน่วย

9)
เด็กคนหนึ่งกำลังตัดผมอยู่ เขาได้พยายามมองภาพต่างๆ ที่ติดบนผนังด้านหลังโดยมองผ่านกระจกเงาราบที่อยู่ข้างหน้า จงหาว่าส่วนของผนังที่เด็กเห็นในกระจกกว้างเท่าใด ถ้ากระจกมีความกว้าง 1 เมตร ผนังด้านหลังขนานกับระนาบของกระจก และห่างจากกระจกเป็นระยะ 6 เมตร ตำแหน่งตรงที่นั่งห่างจากกระจกเป็นระยะ 2 เมตร และเขามองเห็นตัวเขา

ก.2.5 m

ข.3 m

ค.3.5 m

ง.4 m
10)ลำโพง A และ B มีกำลังเสียง 1.0 และ 2.0 วัตต์ ตามลำดับระดับ ความเข้มเสียงที่ตำแหน่งห่างจาก A เท่ากับ 2 เมตร กับระดับความเข้มเสียงมี่ตำแหน่งห่างจาก B เท่ากับ 4 เมตร ต่างกันกี่เดซิเบล

ก.0

ข.10 log2

ค.20 log2

ง.30 log2

11)การชนกันของมวล A และ B เป็นดังรูป จงหาว่า พลังงานที่สูญเสียจากการชนเป็นกี่จูล

ก.0 J

ข.4.5 J

ค.5.5 J

ง.6.5 J

12)ถ้าออกแรง P = 700 N กระทำต่อวัตถุดังรูป วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร

ก.เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

ข.เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 m/s2

ค.เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2 m/s2

ง.เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 3 m/s2

13)การทดลองหาค่าความตึงผิววิธีหนึ่งคือ ใช้เชือกทำเป็นวงลอยบนผิวของเหลว แล้วผูกกับคานดังรูป จากผลการทดลองของของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อใช้วงเชือกซึ่งมีความยาวเส้นรอบวง 20 cm มวลที่ทำให้วงเชือกหลุดจากผิวของเหลวพอดีเป็น 2 g และอัตราส่วนความยาว x : y เป็น 1:4 สมมติให้เชือกและคานที่ใช้เบามาก จงหาค่าความตึงผิวของของเหลวนี้

ก.0.05 N / m

ข.0.025 N / m

ค.0.0125 N / m

ง.0.005 N / m

14)นกสามารถเกาะสายไฟฟ้าแรงสูงได้โดยไม่โดนไฟดูดเพราะ

ก.กระแสไหลเฉพาะภายในของสายไฟ

ข.กระแสไหลผ่านตัวนกไม่ครบวงจร

ค.สายไฟมีฉนวนหุ้ม

ง.อุ้งเท้าของนกมีสภาพเป็นฉนวน

15)หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ไฟฟ้า 110 V ปกติหุงข้าวให้สุกเต็มหม้อใช้เวลา 30 นาที ถ้าใช้ไฟขนาด 220 V จะต้องใช้เวลาเท่าใดในการหุงข้าวเต็มหม้อจนสุก

ก.7.5 นาที

ข.15 นาที

ค.30 นาที

ง.ข้าวไม่สุก

16)น้ำ 10 Kg ถูกต้มบนเตาถ่านที่มีถ่านจำนวน 5 Kg เป็นเชื้อเพลิงระหว่างกระบวนการต้มน้ำ มีความร้อน 20 % สูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อม อยากทราบว่า อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำในหม้อต้มเป็นกี่องศาเซลเซียส กำหนดให้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = 4.2 J / g.C ถ้าถ่านหินสามารถให้ความร้อนได้กิโลกรัมละ 840 KJ และ อุณหภูมิน้ำเริ่มต้นเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส

ก.85 องศาเซลเซียส

ข.90 องศาเซลเซียส

ค.95 องศาเซลเซียส

ง.100 องศาเซลเซียส

17)ลวดเหล็กกล้าสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 5 ตารางเซนติเมตร ตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีน้ำหนักรวม 2000 กิโลกรัม จงหาความเค้นในสายเคเบิล ในขณะที่ลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งสูงสุด 1.0 เมตรต่อวินาที^2

ก.3.2 x 10^7 N / m2

ข.3.6 x 10^7 N / m2

ค.4.0 x 10^7 N / m2

ง.4.8 x 10^7 N / m2

18)ลูกบอลหนัก 2 กิโลกรัม ถูกปล่อยจากตำแหน่งหยุดนิ่งให้ตกลงในแนวดิ่งจากหน้าผา โดยมีแรงต้านทานของอากาศคงที่ ทำให้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 วินาที จึงตกถึงพื้น และก่อนกระทบพื้นลูกบอลมีความเร็วเท่ากับ 30 เมตรต่อวินาที ถ้าลูกบอลลูกนี้ปล่อยให้ตกลงในบ่อน้ำตามแนวดิ่งจากสภาพเริ่มต้นหยุดนิ่ง จงหาความเร็วของลูกบอลก่อนกระทบพื้นบ่อน้ำ กำหนดให้แรงต้านทานของน้ำต่อลูกบอลมีค่าเป็น 2 เท่าของแรงต้านทานของอากาศ และระยะเวลาที่ลูกบอลเดินทางในบ่อน้ำก่อนกระทบพื้นเท่ากับ 10 วินาที ใช้ g เท่ากับ 10 m/s2

ก.10 m / s

ข.15 m / s

ค.20 m / s

ง.25 m / s

19)ข้อมูล 4 จำนวนมีค่าดังนี้ 5, a, b, 1 โดยที่ 1 ≤ a < b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5 แล้ว b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก.2

ข.3

ค.7

ง.8

20)แก๊สออกซิเจน (O2) บรรจุในภาชนะโดยมวลของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 12.0 กิโลกรัม อ่านความดันเกจที่ภาชนะได้ 9.0 บรรยากาศ ถ้าออกซิเจนรั่วออกจากภาชนะไป คิดเป็นมวลเท่ากับ 3.0 กิโลกรัม ความดันสัมบูรณ์ของออกซิเจนเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าใด (ตอบในหน่วยบรรยากาศ กำหนดให้ความดันบรรยากาศภายนอกเป็น 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิของแก๊สคงที่)

ก.2.5 atm

ข.4.5 atm

ค.6.5 atm

ง.7.5 atm

21)จากรูปหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงอุดมคติทั้งหมด กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 3 โอห์ม มีค่ากี่แอมแปร์

ก.11 A

ข.22 A

ค.33 A

ง.44 A

22)จากรูปวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุ C1 = 6 ไมโครฟารัด C2 = 3 ไมโครฟารัด และแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ถ้าสับสวิตช์ S1 ขึ้น จากนั้นสับสวิตช์ S2 จอจนสมดุล ประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ C1 จะเป็นเท่าใดในหน่วยไมโครคูลอมบ์

ก.24 ไมโครคูลอมบ์

ข.48 ไมโครคูลอมบ์

ค.72 ไมโครคูลอมบ์

ง.98 ไมโครคูลอมบ์

23)ขดลวดสี่เหลี่ยมจำนวน 400 รอบ กว้าง 5 cm ยาว 10 cm วางในสนามแม่เหล็ก 1 เทสลา เมื่อแนวระนาบของขดลวดทำมุม 60 องศา กับ แนวของสนามแม่เหล็ก จะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดเท่าใดจึงจะเกิดแรงกระทำต่อขดลวด (F) เท่ากับ 500 N

ก.12.5 A

ข.25 A

ค.37.5 A

ง.50 A

24)จากวงจรไฟฟ้าดังรูป ความต้านทาน 10, 20, 30 โอห์ม ต่อกับเซลล์ไฟฟ้า 2 ตัว ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V และ ความต้านทานภายใน 5 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน 30 โอห์ม มีค่า กี่ แอมแปร์

ก.0 A

ข.0.45 A

ค.0.96 A

ง.1.25 A

25)ลูกบอลมวล 2 kg เคลื่อนที่ชนกับพื้นด้วยอัตราเร็วก่อนชน 4 m/s ดังรูป ถ้าการชนมีพลังงานจลน์ของระบบหลังชนลดลง 3 J จงหามุมสะท้อน θ ที่ทำกับพื้นดังรูป

ก.arc cot(3/2)

ข.arc cot(2/3)

ค.arc cot(√3)

ง.arc cot(1/√3)

…………………………………………………………………………………………………………

โดย  ครูธิติกาญจน์  อธิพัฒน์เตชิน,,,, Allright  Reserve by:

  Thitikarn   Athipattaechin

110

Advertisements

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?